Föreningens årsredovisning 2012

Förvaltningsberättelse

Medlemsutveckling

Antalet betalande medlemmar under året har varit 259 st

( 274 fg år ). Det betyder en liten minskning av betalande medlemmar . Eftersom det inte är ett krav på medlemskap för faddrar så finns det förutom 259 betalande medlemmar ca 50 fristående (faddrar) sponsorer.

Fadderbarnsverksamheten
Under 2012 har fadderbarnsverksamhet bedrivits vid 8 barnhem med totalt 315 fadderbarn vid årets slut.

 

Från 1 juli avvecklades barnhemmet Beaulah Childrens Welfare Home då det inte fanns möjlighet att driva det vidare.

 

Vid årets slut fanns vid de 7 barnhemmen således 315 barn fördelade enligt följande:

Birdsnest Home 37 fadderbarn,

Holy Apostles Convent 68  fadderbarn,

Holy Angels Convent 11 fadderbarn,

MTM Orphanage 58 fadderbarn,

Warn Baby Fold 104  fadderbarn,

MTA 28 fadderbarn

Pauls Boys Home 7 fadderbarn

 

Varje år lämnar 20-30 barn verksamheten efter avslutade studier och under 2012 var det 28 barn som lämnade barnhemmet.

Biståndsverksamheten
Under sommaren 2012 avvecklades Beaulah Childrens Welfare Home eftersom det inte fanns någon möjlighet att driva hemmet vidare. Alla barnen vid hemmet återvände då till sina familjer i byn.


Under året har stora renoveringar av toaletter och kök m.m skett vid pojkhemmet MTA. Kyrkan bidrog även med pengar så att en helt ny byggnad med sovsalar och nya toaletter och badrum kunde byggas. Allt är inte färdigställt ännu men planeringen är att allt ska vara klart under 2013.

 

Under 2012 påbörjades byggandet av en Cafteria/Matsal vid MTM. Syftet är att flickorna och pojkarna på hemmet skall ha en naturlig mötes plats.

Så granskas vi

Vår verksamhet granskas av en extern revisor (PwC). Vi har

90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ekonomi
Intäkter och resultat är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Trots de kraftigt ökande kostnaderna för utbildning, mat och andra nödvändiga behov har bistånds- resultatet kunnat upprätthållas tack vare en stark svensk krona, vilket gynnat föreningen men främst vår verksamhet i Indien.

 

De insamlade medlen under året uppgick till 651 tkr och medlemsavgifterna till 26 tkr.

 

Ändamålskostnaderna, dvs de medel som överförs till barn-hemmen, uppgick till 658 tkr. Övriga kostnader uppgick till

34 tkr. Detta innebär att föreningen har en förlust efter finansiella poster på -16 tkr.

 

De administrativa kostnaderna uppgår till 5% av de

insamlade medlen.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen och

reslutat- och balansräkningen i sin helhet: